Bendrai Geriau – Tikime tuo ką darome

Politinio komiteto Programa

2023 metų savivaldybių tarybų rinkimuose

1. Vienytis su kitais Jūsų išrinktais Tarybos nariais bendram darbui mūsų krašto labui;

2. laikysimės nuostatos, kad žmogaus nuomonė (net jei ji, mūsų manymu, yra neteisinga) yra verta pagarbos ir turi būti išklausyta;
3. kiekvieno žmogaus problema jam yra pati didžiausia, todėl sieksime, kad rajono gyventojai rastų atsakymus į jiems rūpimus klausimus su Savivaldybės tarnautojų ir Tarybos narių pagalba;
4. pagalba sunkiau gyvenantiesiems ar vargstantiesiems – mūsų visų pareiga, ji negali apsiriboti vien pašalpų skyrimu, reikalingos programos ir projektai , kurių tikslas sugrąžinti socialinius įgūdžius juos praradusiems, įtraukti bendruomenes į pagalbą kaimynams;
5. privalome pasiekti, kad gyventojų klausimai būtų sprendžiami remiantis įstatymais ir žmoniškumo bei protingumo kriterijais;
įsipareigojame, kad visi daugumai rajono gyventojų svarbūs klausimai būtų sprendžiami pasitarus su visuomene;
6. visi soduose gyvenantys žmonės taptų visateisiais rajono gyventojais, kad jiems rūpėtų rajono, o Savivaldybei – jų reikalai, kad sodų gyvenvietės taptų visaverčiais kaimais;
7. privalome įtikinti visus, kad gyvenimas sveikoje ir švarioje aplinkoje yra mūsų pasirinkimas, rajono teritorijos, skirtos pramonės, gamybos ir sandėliavimo plėtrai, turi būti planuojamos atokiau nuo gyvenamųjų rajonų, o pastarieji nebūtų planuojami šalia taršos šaltinių;
8. esame įsitikinę, kad visi dirbantys tėvai turi teisę, kad jų ikimokyklinio amžiaus vaikai lankytų darželį. Visos darželio nuosavybės formos turi būti priimtinos. Kartais galima ir daugiau išleisti, nes šios investicijos grįš su kaupu;
9. sieksime, kad švietimo srityje vykdomos programos būtų skatinamos ir plėtojamos, gerėtų moksleivių parengimas savarankiškam gyvenimui, o ne pažymiui, plėtotųsi popamokinis užimtumas, mokyklų bendradarbiavimas su verslo įmonėmis kaip karjeros koordinatorėmis. Tėvai ir mokytojai turi tapti bendraminčiais vaikų auklėjimo ir lavinimo srityje;
10. jaunimo problemų sprendimas yra mūsų prioritetas. Turime investuoti į ateities kartą ir taip ją išsaugoti rajone;
11. sieksime, kad rajono sveikatos priežiūros įstaigose darbas būtų optimizuojamas, nepažeidžiant pacientų ir medikų orumo, pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos turi likti pavaldžios rajono Savivaldybei;
12. užtikrinsime, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos laikantis įstatymų bei siekiant didžiausios ekonominės ir socialinės naudos, neleisime socialiai netikslingų ir neatsiperkančių investicijų;
13. sieksime, kad seniūnijos ir seniūnai turėtų kuo daugiau savarankiškumo, viešuosius pirkimus, kelių priežiūrą, socialinę rūpybą, aplinkos tvarkymą, kultūrinę veiklą ir kitas paslaugas gyventojams vykdytų savarankiškai, su savivaldybės administracijos pagalba;
14. reikalausime, kad būtų parengti miestų, miestelių ir kaimų vystymo bei sutvarkymo specialieji planai, kad plėtra ir tvarkymas būtų kryptingi ir racionalūs;.
15. skatinsime rajono verslo, kaip ekonominio vystymosi garanto, plėtrą, tam panaudojant esamus laisvus valstybinės žemės plotus, kryptingai vystant bendruoju planu tam tikslui numatytas teritorijas, ypač atkreipiant dėmesį į atokesnes rajono gyvenvietes;
16. būtina peržiūrėti ir pakoreguoti rajono strateginį planą taip, kad jis taptų pagrindiniu Savivaldybės veiklos dokumentu, o jo kasmetinė vykdymo ataskaita būtų aiški ir vieša.